15-09-2020

,,Wykres do przemyślenia” – Develia

Dziś do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” wprowadzam spółkę Develia

Na wykresie spółki mamy do czynienia z ogromną nietypową niewypełnioną formacją podwójnego dna.

Zadaniem tej formacji jest dokonać zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy.

DEVELIA 

DEVELIA

Warto ponadto zauważyć, że akcje spółki Develia notowane są przy niskim poziomie wskaźnika Cena/Wartość Księgowa, który aktualnie kształtuje się na poziomie 0,52.

Z fundamentalnego punktu widzenia należy podkreślić, że spółka spełnia wszystkie 3 kryteria ,,spółki atrakcyjnej fundamentalnie”.

22 lutego 2015 roku opublikowałem na stronie http://analizy-rynkowe.pl/ artykuł ,,Co to właściwie znaczy, że spółka jest ,,atrakcyjna fundamentalnie” ? – próba refleksji…”.

http://analizy-rynkowe.pl/znaczy-wlasciwie-znaczy-spolka-atrakcyjna-fundamentalnie-proba-refleksji/

Warto przypomnieć, że w powyższym opracowaniu za spółki ,,atrakcyjne fundamentalnie”  uznałem te spółki, które znalazły się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” i jednocześnie spełniały 3 kryteria

Kryterium 1

C/WK niższy od 1,0

Kryterium 2

Płynność bieżąca wyższa od 1,5

Kryterium 3

Rentowność/Płynność (czyli rentowność sprzedaży w %/płynność bieżąca w krotnościach) niższa od 3,0

Rentowność sprzedaży obliczona jest jako relacja wyniku netto za 12 ostatnich miesięcy (od III kwartału 2019 roku do II kwartału 2020 roku) do przychodów ogółem za ten okres.

,,Spółką atrakcyjną fundamentalną” jest ta, której akcje są tanio wycenione w stosunku do wartości księgowej, która charakteryzuje się relatywnie wysoką zdolnością do regulowania swych zobowiązań wobec dostawców oraz banków (o czym świadczy wysoki wskaźnik płynności bieżącej a poza tym charakteryzuje się stosunkowo niską rentownością (można bowiem założyć, że skoro rentowność jest obecnie relatywnie niska to w przyszłości wzrośnie, a kurs akcji będzie rósł dyskontując ów przyszły wzrost rentowności; kursy akcji dyskontują bowiem przyszłość)

Spółka Develia spełnia wszystkie 3 kryteria, gdyż

C/WK kształtuje się na poziomie 0,52.

Płynność bieżąca (według stanu na 30 czerwca 2020 roku) kształtuje się na poziomie 2,10.

Rentowność/Płynność (czyli rentowność sprzedaży w %/płynność bieżąca w krotnościach) kształtuje się na poziomie 0,09.

Sławomir Kłusek, 15 września 2020 roku

fcveb

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

11+