01-10-2017

Uwaga ! od listopada 2017 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu rozpocznie się IV edycja studiów podyplomowych ,,Mistrzowie rynków finansowych” !

Oto lista wykładowców:

1) prof. nadzw. UEP dr hab. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej

KATEDRA FINANSÓW PUBLICZNYCH UEP

Prof. nadzw. UEP dr hab. Eryk Łon zatrudniony jest na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W latach 1998 – 2012 pracował w Katedrze Bankowości a od 2013 roku pracuje w Katedrze Finansów Publicznych UEP. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na tematyce rynku kapitałowego i bankowości. Jest autorem książek: ,,Makroekonomiczne uwarunkowania koniunktury na polskim rynku akcji w świetle doświadczeń międzynarodowych” (2006 r.), ,,Warto mieć polską walutę” (2007 r.) oraz ,,Powiązania amerykańskiej polityki budżetowej i pieniężnej z sytuacją na dojrzałych i wschodzących rynkach akcji” (2011 r.).

Kontakt z prof. Erykiem Łonem

Tel. 735 025 367

Email: erlon@interia.pl

2) prof. nadzw. UEP dr hab. Jacek Lisowski

KIEROWNIK KATEDRY UBEZPIECZEŃ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

kierownik Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pełnił funkcje kierownicze w znanych instytucjach ubezpieczeniowych m. in. w latach 1999-2000 – Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Ubezpieczeń TUiR Warta S.A. w Poznaniu, w latach

3) mgr Wojciech Białek

GŁÓWNY ANALITYK CDM PEKAO

Główny Analityk Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S. A., prowadzi własny blog dla inwestorów giełdowych, uznany jako jeden zpięciu najlepszych blogów finansowo-gospodarczych w Polsce,według rankingu Gazety Giełdy„Parkiet”z dnia 11 marca 2013 r., autor wielu artykułów w czasopismach fachowych takich jak: Nasz Rynek Kapitałowy, Gazeta Giełdy „Parkiet”.

4) mgr Ewa Domańska

Mgr Ewa Domańska od 1991 roku pracownik SGB-Banku S.A. ( wcześniej Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A.), spółki akcyjnej banków spółdzielczych, od 1993 roku dealer w dealing room banku w Departamencie Skarbu, dokonujacy transakcji złotowych i walutowych na rynku międzybankowym, członek Polskiego Stowarzyszenia Dealerów Bankowych ACI Polska, zrzeszającego dealerów banków komercyjnych.

5) mgr Paweł Homiński

DORADCA INWESTYCYJNY NOBLE FUNDS TFI

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowość, posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 143) oraz tytułu CFA (Chartered Financial Analyst,

w latach 1995-1997 zatrudniony w Domu Maklerskim Magnus jako analityk. Następnie w latach 1997-1999 zarządzał polską częścią aktywów niemieckiego funduszu East Capital Beteiligungen AG., w latach 1999-2006 pracował w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym DOM S.A. na stanowisku doradcy inwestycyjnego odpowiedzialnego za zarządzanie portfelem akcji funduszu, od 2006 roku w Noble Funds TFI S.A. – odpowiada za tworzenie strategii i zarządzanie funduszami. Jest także członkiem Zarządu tej instytucji.

6) mgr Kamil Jaros

ANALITYK FINANSOWY, EFIX DOM MAKLERSKI

Analityk rynku futures od samego początku jego powstania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, analityk i komentator przebiegu sesji kontraktów terminowych na WIG20. sporządza tygodniowe analizy dotyczące perspektyw rynku terminowego na tle tendencji i wydarzeń na finansowych rynkach światowych i polskich pod wspólnym tytułem: Weekendowa Analiza Futures, od lutego 2013 roku analityk finansowy Efix Dom Maklerski

7) mgr Sławomir Kłusek

sk

Mgr Sławomir Kłusek jest analitykiem giełdowym. Urodził się i mieszka w Poznaniu, gdzie ukończył Szkołę Podstawową nr 89, XII Liceum Ogólnokształcące oraz Akademię Ekonomiczną. W przeszłości pracował w Powszechnej Kasie Oszczędności – Banku Państwowym (obecnie nazywanej PKO Bankiem Polskim), Biurze Maklerskim Banku Staropolskiego (który po przekształceniach zmieniał nazwę na Staropolski Dom Maklerski a później na profit4U Dom Maklerski) a potem w Gospodarczym Banku Wielkopolski (który po przekształceniach i połączeniu z Mazowieckim Bankiem Regionalnym zmienił nazwę na SGB – Bank).

W okresie od 1997 roku do 2008 roku był komentatorem giełdowym „Rzeczpospolitej”. Od 2002 roku do 2009 roku był z kolei komentatorem giełdowym „Gazety Giełdy Parkiet”.

Od września 2014 roku prowadzi stronę analizy-rynkowe.pl na której kluczową rolę odgrywa rubryka ,,Wykres do przemyślenia” (!)

http://analizy-rynkowe.pl/srednia-procentowa-zmiana-kursu-akcji-spolki-po-wprowadzeniu-jej-do-rubryki-wykres-do-przemyslenia-w-okresie-12-pierwszych-miesiecy-po-jej-wprowadzeniu-do-tej-rubryki-byla-dotychczas-lepsza-5/

8) mgr Tomasz Kasowicz

ANALITYK SEKTORA PALIWOWEGO I CHEMICZNEGO W DOMU MAKLERSKIM BZ WBK S. A

Analityk sektora paliwowego i chemicznego w Domu Maklerskim BZ WBK S. A. pracował także w Erste Securities Polska – odpowiadał za analizy branżowe m. in. spółki gazowe i olejowe zajął 2 pozycję na najlepszego analityka giełdowego w prestiżowym rankingu Gazety Giełdy „Parkiet” w 2013 roku

9) mgr Jarosław Niedzielewski

DYREKTOR DEPARTAMENTU INWESTYCJI INVESTORS TFI

Doradca inwestycyjny, absolwent Szkoły Głównej Handlowej kierunku: finanse i bankowość w latach 1997-1998 analityk w Fidelia TFP, w latach 1998-1999 zarządzający funduszem ABB TFP, od 1999 r. Dyrektor Departamentu Inwestycji w DWS TFI Polska / Investors TFI, wieloletni komentator Gazety Giełdy „Parkiet”

10) mgr Mariusz Sadłocha

Mgr Mariusz Sadłocha jest absolwentem Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 1992 związany był z Domem Maklerskim Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. W latach 1992-1999 pełnił funkcję maklera i kierownika Centralnego Biura Maklerskiego WBK S.A.; w okresie 2001-2011 – Prezes Zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. – członka AIB Group. Od roku 2011 do roku 2013 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Global Banking&Markets (Santander Group).

Od roku 2013 – wspólnik w spółce Res Progress Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie.

11) Grzegorz Zalewski

FILOZOF RYNKU, EKSPERT DM BOŚ

Na rynkach finansowych obecny od 1993 roku. Pracował jako analityk, a później jako szef działu analiz w Gazecie Giełdy „Parkiet”. Publikował liczne teksty o charakterze edukacyjnym i analitycznym w specjalistycznej prasie finansowej, założył i przez dziesięć lat (2001-2010) prowadził portal futures.pl poświęcony spekulacji na rynkach terminowych. Prowadzi szkolenia dotyczące rynków finansowych (instrumenty pochodne, systemy transakcyjne, psychologia inwestowania i inne) dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych,

12) mgr Maciej Żelazny

Autor książki „Harmonic Trading: Precyzyjna strategia inwestycyjna od otwarcia do zamknięcia pozycji na rynku FOREX”. Jest autorem artykułów w magazynie TREND oraz MarketVoice. Jego praktyczne wskazówki można spotkać również na takich portalach jak Comparic.pl oraz Traderzy.pl. Prowadzi otwarte seminaria inwestycyjne i webinary.

Przedmioty na studium podyplomowym ,,Mistrzowie rynków finansowych” 

 • Strategiczna alokacja aktywów w ramach cyklu koniunkturalnego
 • Dojrzałe i wschodzące rynki akcji
 • Psychologia inwestowania
 • Rola Departamentu Skarbu w banku komercyjnym
 • Międzyrynkowa analiza techniczna i fundamentalna
 • Metodologia analizy fundamentalnej w praktyce analityka domu maklerskiego
 • Cykl wyborczy a sytuacja na rynkach akcji
 • Polityka pieniężna i budżetowa a rynki akcji
 • Inwestowanie na rynku Forex
 • Rola komentatora giełdowego
 • Makroekonomiczna analiza rynków akcji
 • Instrumenty dłużne
 • Inwestowanie w kontrakty terminowe
 • Analiza techniczna a oczekiwania i reakcje inwestorów
 • Zastosowanie świec japońskich do inwestowania na giełdzie
 • Zarządzanie funduszem inwestycyjnym w praktyce
 • Przykłady skutecznych inwestorów giełdowych
 • Analiza światowych rynków finansowych w praktyce
 • Instytucje ubezpieczeniowe na rynku finansowym
 • Sztuka kierowania domem maklerskim
 • Seminarium podyplomowe

Strona internetowa studium podyplomowego ,,Mistrzowie rynków finansowych”

http://mistrzowierynkow.pl/

Formularz zgłoszeniowy

http://podyplomowe.ue.poznan.pl/uploads/wsb/rekrutacja/index.php?course=726&pesel=

Sławomir Kłusek, 1 października 2017 roku

Dlaczego warto podjąć studia podyplomowe „Mistrzowie rynków finansowych ? – opinie uczestników !

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

3+