30-06-2018

,,Wykres do przemyślenia” – Ci Games

Dziś w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” umieszczam spółkę Ci Games.

1.Technika

Warto zauważyć, że po ustanowieniu szczytu latem 2016 roku kurs bardzo zniżkował.

CI GAMES 

CIGAMES

Od czerwca 2017 roku kurs konsoliduje się. Pojawiła się ponadto pozytywna dywergencja z MACD. Świadczy to o wyhamowaniu trendu spadkowego.

Z tego punktu widzenia można oczekiwać budowy podstawy do zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy.

2.Fundamentny

Z moich badań wynika, że do grupy spółek atrakcyjnych fundamentalnie można zaliczyć takie, które spełniają 3 kryteria

Kryterium 1

C/WK niższy od 1,0

Kryterium 2

Płynność bieżąca wyższa od 1,5

Kryterium 3

Rentowność/Płynność (czyli rentowność sprzedaży w %/płynność bieżąca w krotnościach) niższa od 3,0

,,Spółką atrakcyjną fundamentalną” jest ta, której akcje są tanio wycenione w stosunku do wartości księgowej, która charakteryzuje się relatywnie wysoką zdolnością do regulowania swych zobowiązań wobec dostawców oraz banków (o czym świadczy wysoki wskaźnik płynności bieżącej a poza tym charakteryzuje się stosunkowo niską rentownością (można bowiem założyć, że skoro rentowność jest obecnie relatywnie niska to w przyszłości wzrośnie, a kurs akcji będzie rósł dyskontując ów przyszły wzrost rentowności; kursy akcji dyskontują bowiem przyszłość)

http://analizy-rynkowe.pl/znaczy-wlasciwie-znaczy-spolka-atrakcyjna-fundamentalnie-proba-refleksji/

Według najnowszych dla spółki Ci Games danych

C/WK (według stanu na 29 czerwca 2018 roku) wynosi 1,48

Płynność bieżąca (według stanu na koniec marca 2018 roku) wynosi 5,41

Rentowność/Płynność (czyli rentowność sprzedaży* w %/płynność bieżąca w krotnościach) wynosi plus 2,06

*(wynik netto za ostatnie 4 kwartały/przychody ze sprzedaży za ostatnie 4 kwartały)*100

Spółka Ci Games spełnia więc 2 spośród 3 kryteriów atrakcyjności fundamentalnej

Sławomir Kłusek, 30 czerwca 2018 roku

sk

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

7+