20-02-2016

Od 20 lutego 2015 roku do 19 lutego 2016 roku ,,portfel fundamentalny” zyskał 10,4 %. WIG 20 w tym okresie spadł o 21,6 %

22 lutego 2015 roku pojawiło się na stronie internetowej http://analizy-rynkowe.pl/ opracowanie zatytułowane ,, Co to właściwie znaczy, że spółka jest ,,atrakcyjna fundamentalnie” ? – próba refleksji…”.

Opracowaniu tym przedstawiłem koncepcję 3 kryteriów, wedle których można uznać daną spółkę za ,,atrakcyjną fundamentalnie”.

Wyrażam przekonanie, że z punktu widzenia inwestora giełdowego ,,spółka atrakcyjna fundamentalnie” to spółka charakteryzująca się obecnie takimi wskaźnikami fundamentalnych, których poziom sprzyja wysokiej stopie zwrotu z akcji tej spółki w przyszłości.

Dla pewnego uproszczenie i zarazem uszczegółowienia przyjmę, ze ,,spółka atrakcyjna fundamentalnie” w roku T to spółka charakteryzująca się takim wskaźnikami fundamentalnych w roku T, których poziom sprzyja wysokiej stopie zwrotu z akcji tej spółki w  roku T+1.

http://analizy-rynkowe.pl/znaczy-wlasciwie-znaczy-spolka-atrakcyjna-fundamentalnie-proba-refleksji/

Za spółki ,,atrakcyjnie fundamentalnie” uznałem takie, które spełniają jednocześnie 3 kryteria.

Kryterium 1

C/WK niższy od 1,0

Kryterium 2

Płynność bieżąca wyższa od 1,5

Kryterium 3

Rentowność/Płynność (czyli rentowność sprzedaży w %/płynność bieżąca w krotnościach) niższa od 3,0

Idąc tym tropem rozumowania można założyć, że ,,spółką atrakcyjną fundamentalną” jest ta, której akcje są tanio wycenione w stosunku do wartości księgowej, która charakteryzuje się relatywnie wysoką zdolnością do regulowania swych zobowiązań wobec dostawców oraz banków (o czym świadczy wysoki wskaźnik płynności bieżącej a poza tym charakteryzuje się stosunkowo niską rentownością (można bowiem założyć, że skoro rentowność jest obecnie relatywnie niska to w przyszłości wzrośnie, a kurs akcji będzie rósł dyskontując ów przyszły wzrost rentowności; kursy akcji dyskontują bowiem przyszłość)

Za ,,spółki atrakcyjne fundamentalne” uznałem wówczas  spółki następujące:

Muza

Tesgas

Procad

Relpol

Netmedia

Atrem

W opracowaniu zawarłem stwierdzenie: ,,Przyznam, że jestem ciekaw, jak zachowają się akcje wyżej wymienionych spółek na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy…”

Opracowanie opublikowane zostało przed rozpoczęciem sesji giełdowej w poniedziałek 23 lutego 2015 roku.

W załączonym pliku przedstawiam procentowe zmiany kursów akcji wyżej wymienionych 6 spółek w okresie od 20 lutego do 19 lutego 2016 roku oraz zachowanie indeksu WIG20 w tym okresie.

Wersja pliku w PDF

PORTFEL-FUNDAMENTALNY-20-02-2016

Wersja pliku w Word.

PORTFEL-FUNDAMENTALNY-20-02-2016

Sławomir Kłusek, 20 lutego 2016 roku

Treści zawarte na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej www.analizy-rynkowe.pl

0