25-02-2018

Jak zachowywały się dotychczas 3 ,,portfele fundamentalne” na tle 4 indeksów giełdowych ?

1.Artykuł metodologiczny

22 lutego 2015 roku opublikowałem na stronie http://analizy-rynkowe.pl/  artykuł ,,Co to właściwie znaczy, że spółka jest ,,atrakcyjna fundamentalnie” ? – próba refleksji…”.

http://analizy-rynkowe.pl/znaczy-wlasciwie-znaczy-spolka-atrakcyjna-fundamentalnie-proba-refleksji/

Warto przypomnieć, że w powyższym opracowaniu za spółki ,,atrakcyjne fundamentalnie”  uznałem te spółki, które znalazły się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” i jednocześnie spełniały 3 kryteria

Kryterium 1

C/WK niższy od 1,0

Kryterium 2

Płynność bieżąca wyższa od 1,5

Kryterium 3

Rentowność/Płynność (czyli rentowność sprzedaży w %/płynność bieżąca w krotnościach) niższa od 3,0

,,Spółką atrakcyjną fundamentalną” jest ta, której akcje są tanio wycenione w stosunku do wartości księgowej, która charakteryzuje się relatywnie wysoką zdolnością do regulowania swych zobowiązań wobec dostawców oraz banków (o czym świadczy wysoki wskaźnik płynności bieżącej a poza tym charakteryzuje się stosunkowo niską rentownością (można bowiem założyć, że skoro rentowność jest obecnie relatywnie niska to w przyszłości wzrośnie, a kurs akcji będzie rósł dyskontując ów przyszły wzrost rentowności; kursy akcji dyskontują bowiem przyszłość)

1.Portfel 1

W artykule ,Co to właściwie znaczy, że spółka jest ,,atrakcyjna fundamentalnie” ? – próba refleksji…” opublikowałem pierwszą listę spółek, które uznałem wówczas   za ,,atrakcyjne fundamentalnie”.

2.Portfel 2

2 lutego 2016 roku opublikowałem drugą listę spółek ,,atrakcyjnych fundamentalnie”

http://analizy-rynkowe.pl/lista-6-spolek-atrakcyjnych-fundamentalnie/

Portfel 3

13 stycznia 2018 roku opublikowałem trzecią listę spółek ,,atrakcyjnych fundamentalnie”

http://analizy-rynkowe.pl/lista-3-spolek-atrakcyjnych-fundamentalnie/

Od początku założyłem, że zachowanie kursów akcji z danej listy spółek (z danego portfela) obserwować będę przez okres 12 miesięcy od jego utworzenia. Przyjąłem, że będę porównywał średnią procentową zmianę kursów akcji z danego portfela z zachowaniem 4 indeksów: WIG20, WIG, mWIG40 oraz WIG80.

W załączonym pliku przestawiam wyniki portfeli oraz porównanie ich zachowania z zachowaniem 4 indeksów.

PORTFELE-3

Sławomir Kłusek, 25 lutego 2018 roku

sk

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

5+