08-06-2021

Elkop – wybicie z ogromnego podwójnego dna oraz sygnał kupna zgodnie z metodą rakiet giełdowych to 2 argumenty przemawiające za realizacją scenariusza wzrostowego

Na wykresie kursu akcji spółki Elkop doszło do wybicia z bardzo dużej formacji podwójnego dna.

Gdyby formacja ta miała się wypełnić powinno dojść do zwyżki kursu akcji tej spółki do 1 złotego i 66 groszy.

Jak obliczyć minimalny docelowy poziomu ceny danego instrumentu finansowego po wybiciu z formacji podwójnego dna ?

Sposób postępowania jest bowiem (wedle mojej osobistej interpretacji) następujący:

1.Ustalamy poziom wyższego dołka (z dołków D1 oraz D2)

2.Ustalamy poziom szczytu (S) pomiędzy dołkami

3.Dzielimy poziom szczytu (S) przez poziom wyższego dołka*

4.W wyniku tego dzielenia otrzymujemy mnożnik podwójnego dna

5.Mnożnik podwójnego dna mnożymy przez poziom szczytu (S)

6.W wyniku tego mnożenia otrzymujemy pewną liczbę, którą zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku

7.Liczba ta to minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna

*gdy dołki znajdują się na takim samym poziomie wówczas bierzemy w wyliczeniach pod uwagę po prostu poziom dołka (który dla dołka D1 i dołka D2 taki sam).

ELKOP

ELKOP

Co więcej 19 lutego 2021 roku doszło do wygenerowania sygnału kupna zgodnie z metodą rakiet giełdowych.

Dzień, w którym ów sygnał został wygenerowany oznaczyłem linią pionową koloru zielonego.

ELKOP

ELKOP-BIS

Średnia 12-miesięczna zmiana kursu akcji spółki po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą rakiet giełdowych w grupie spółek wchodzących aktualnie w skład indeksu WIG20 wynosiła dotychczas 76,1 %.

http://analizy-rynkowe.pl/rakiety/

Wynik jest tak ogromny, dlatego, że w jednym przypadku (kursu akcji spółki Mercator) odnotowana została ekstremalnie wysoka stopa zwrotu na poziomie 6 412,4 % w skali 12 miesięcy.

Gdyby ją wyeliminować (choć właściwie dlaczego ?) średnia 12-miesięczna zmiana kursu akcji spółki po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą rakiet giełdowych w grupie spółek wchodzących aktualnie w skład indeksu WIG20 wynosiła by 26,6 %, czyli też była wy wysoka.

Z kolei średnia 12-miesięczna zmiana kursu akcji spółki po pojawieniu się sygnału kupna zgodnie z metodą rakiet giełdowych w grupie spółek wchodzących aktualnie w skład indeksu mWIG40 wynosiła dotychczas 40,3 %

http://analizy-rynkowe.pl/rakiety-bis/

Sławomir Kłusek, 8 czerwca 2021 roku

fbt

Treści zawarte na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej analizy-rynkowe.pl.

20+